Tag: color me true

ภาพยนตร์เป็นสิ่งไม่จีรัง ภาพยนตร์ที่จะยังอยู่ใจคนก็มีเพียงหยิบมือ ส่วนที่เหลือมีแต่จะถูกลืมแล้วเลือนหายไป

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :