A World Restored: เฮนรี คิสซินเจอร์ กับการวิเคราะห์ระเบียบเสรีนิยมในศตวรรษที่ 21

ใน A World Restored คิสซินเจอร์กล่าวถึงสิทธิในการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐมหาอำนาจว่าควรเกิดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นยวดยิ่งเท่านั้น และสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ตามอำเภอใจกับทุกกรณี

A World Restored: เฮนรี คิสซินเจอร์กับการวิเคราะห์ระเบียบอนุรักษ์นิยมในศตวรรษที่ 19

ระเบียบระหว่างประเทศที่โครงสร้างของมันได้รับการยอมรับจากทุกรัฐมหาอำนาจถือว่ามีความชอบธรรม