คำว่าเสรีภาพสำหรับข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงจุดเริ่มต้น หากคือจุดหมายปลายทาง จุดเริ่มต้นคือระเบียบที่สามารถสร้างเสรีภาพได้ในตัวเอง ความปรารถนาในเสรีภาพโดยปราศจากระเบียบไม่ต่างจากการแสวงหาคุณลักษณะพิเศษของเสรีภาพของคนบางกลุ่ม และในทางปฏิบัติมักนำไปสู่การสร้างระบอบทรราชย์

ภาพยนตร์เป็นสิ่งไม่จีรัง ภาพยนตร์ที่จะยังอยู่ใจคนก็มีเพียงหยิบมือ ส่วนที่เหลือมีแต่จะถูกลืมแล้วเลือนหายไป

หัวใจของ Presentation Canvas ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญที่สามารถนำมาปรับใช้กับการเขียนคอนเทนต์ได้

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :