ใน A World Restored คิสซินเจอร์กล่าวถึงสิทธิในการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐมหาอำนาจว่าควรเกิดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นยวดยิ่งเท่านั้น และสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ตามอำเภอใจกับทุกกรณี

ระเบียบระหว่างประเทศที่โครงสร้างของมันได้รับการยอมรับจากทุกรัฐมหาอำนาจถือว่ามีความชอบธรรม

สันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนนั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยการยอมรับในหลักพื้นฐานอันชอบธรรม (legitimacy) ระหว่างรัฐมหาอำนาจในระเบียบ อันเป็นสิ่งที่เขาค้นพบจากการย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์การทูตหลังสงครามนโปเลียน และระบบคองเกรสแห่งเวียนนา

คำว่าเสรีภาพสำหรับข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงจุดเริ่มต้น หากคือจุดหมายปลายทาง จุดเริ่มต้นคือระเบียบที่สามารถสร้างเสรีภาพได้ในตัวเอง ความปรารถนาในเสรีภาพโดยปราศจากระเบียบไม่ต่างจากการแสวงหาคุณลักษณะพิเศษของเสรีภาพของคนบางกลุ่ม และในทางปฏิบัติมักนำไปสู่การสร้างระบอบทรราชย์

ภาพยนตร์เป็นสิ่งไม่จีรัง ภาพยนตร์ที่จะยังอยู่ใจคนก็มีเพียงหยิบมือ ส่วนที่เหลือมีแต่จะถูกลืมแล้วเลือนหายไป

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :