คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลโดยรัฐสภาที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือการถ่วงดุลระหว่างอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการปกครองที่มีความชอบธรรม ซึ่งในวันนี้นั้น เราได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาจำนวนหนึ่ง หวังว่าผู้ที่ผ่านมาพบบทความนี้จะได้พิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไปครับ

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

Censure Debate/no-confidence debate = การอภิปรายไม่ไว้วางใจ

Check and Balance = การตรวจสอบถ่วงดุล

Cabinet Minister/Cabinet = คณะรัฐมนตรี

The Opposition Party = พรรคฝ่ายค้าน

Vote of No Confidence = การลงคะแนนไม่ไว้วางใจ

Member of Parliament (MP) = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)

Coalition Parties = พรรคร่วมรัฐบาล

MP immunity = สิทธิคุ้มครองสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์

Reshuffle the cabinet = ปรับคณะรัฐมนตรี

House Speaker = ประธานรัฐสภา

Vote against party line = ลงคะแนนสวนมติพรรค

Allegation = ข้อกล่าวหา

Implicate in = พัวพัน, เกี่ยวข้อง