Skip to toolbar

[รีวิว] Tonight at Romance Theatre ระยะห่างของหัวใจ

ภาพยนตร์เป็นสิ่งไม่จีรัง ภาพยนตร์ที่จะยังอยู่ใจคนก็มีเพียงหยิบมือ ส่วนที่เหลือมีแต่จะถูกลืมแล้วเลือนหายไป

เสฏฐวุฒิ อุดาการ (S. Udakarn)

July 18, 2020

[รีวิว] Presentation Canvas เปลี่ยนการขาย เป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ

หัวใจของ Presentation Canvas ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญที่สามารถนำมาปรับใช้กับการเขียนคอนเทนต์ได้

เสฏฐวุฒิ อุดาการ (S. Udakarn)

July 18, 2020
1 2 3 8