ใน A World Restored คิสซินเจอร์กล่าวถึงสิทธิในการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐมหาอำนาจว่าควรเกิดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นยวดยิ่งเท่านั้น และสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ตามอำเภอใจกับทุกกรณี

ระเบียบระหว่างประเทศที่โครงสร้างของมันได้รับการยอมรับจากทุกรัฐมหาอำนาจถือว่ามีความชอบธรรม

ปรัชญาแห่งการมีชีวิตและความตายในทัศนะของปวงปราชญ์ตะวันตก

1 2 10
This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :